Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Služby počítačové sítě FEL ČVUT

I. Nárok na vznik uživatelských práv v počítačové síti FEL ČVUT v závislosti na právním vztahu osob k fakultě

1. kategorie osob

Zaměstnanci:
zaměstnanci FEL ČVUT
Studenti:
studenti FEL ČVUT (kromě postgraduálních)
Doktorandi:
postgraduální studenti FEL ČVUT
Emeritní profesoři
Emeritní pracovníci
Externí spolupracovníci:
ostatní

2. nárok na vznik uživatelských práv FEL-ČVUT podle kategorie osob

Zaměstnanci, Studenti, Doktorandi:
nárok vzniká automaticky se vznikem příslušného právního vztahu vůči FEL ČVUT
Externí spolupracovníci:
nárok vzniká na základě žádosti vedoucího pracoviště (katedra, děkanát)
Emeritní profesoři
nárok vzniká na základě dekretu rektora o jmenování osoby emeritním profesorem.
Emeritní pracovníci
nárok vzniká na základě dekretu děkana fakulty jmenování osoby emeritním pracovníkem.

3. podmínky vzniku uživatelských práv v síti FEL-ČVUT podle kategorie osob

Pro všechny kategorie osob jsou uživatelská práva podmíněna zanesením osobních údajů do "Databáze uživatelů". Pro vznik osobního záznamu v databázi uživatelů platí pro jednotlivé kategorie osob následující podmínky.

Zaměstnanci:
existence osobního záznamu v komponentě PERSONALISTIKA jako zaměstnanec FEL
Studenti:
existence osobního záznamu v komponentě STUDIUM jako student FEL (ne postgraduální)
Doktorandi:
existence osobního záznamu v komponentě STUDIUM jako postgraduální student FEL
Externí spolupracovníci:
na základě žádosti vedoucího pracoviště (katedry, děkanátu) písemnou formou na příslušném formuláři (formuláře-SVTI). Zároveň musí vedoucí součásti nebo pracoviště ČVUT požádat o statut hosta ČVUT.
Emeritní profesoři
na základě dekretu rektora. Zároveň musí vedoucí součásti nebo pracoviště ČVUT požádat o statut hosta ČVUT.
Emeritní pracovníci
na základě dekretu děkana fakulty. Zároveň musí vedoucí součásti nebo pracoviště ČVUT požádat o statut hosta ČVUT.

II. Uživatel počítačové sítě FEL ČVUT

Uživatelem sítě FEL ČVUT se stává osoba splňující výše uvedené podmínky přidělením uživatelského jména v "Databázi uživatelů". Toto se děje pro jednotlivé kategorie osob následujícím způsobem.

Externí spolupracovníci:
přiděluje administrátor pracoviště (v rámci příslušného pracoviště) nebo administrátor sítě FEL
Zaměstnanci, studenti, doktorandi:
je automaticky vygenerováno na základě osobního záznamu v "Databázi uživatelů"

Přidělené uživatelské jméno v "Databázi uživatelů" je unikátní a závazné v rámci počítačové sítě FEL. Pominou-li podmínky pro přidělení uživatelského jména (ukončení příslušného právního vztahu k fakultě), je uživatelské jméno a s ním související přístupová práva k jednotlivým službám počítačové sítě zablokováno. Po vypršení příslušné doby (zatím 1 rok) jsou uživatelské jméno a všechna s ním svázaná data, která nemají charakter archiválií vymazána.

III. Základní podpůrné služby svázané s přidělením uživatelského jména

Jedná se vesměs o služby, jejichž existence a dostupnost podmiňuje použití některých dalších uživatelsky orientovaných služeb. V případné závislosti na kategorii osob jsou přidělovány buď automaticky nebo na jejich přidělení vzniká automatický nárok v okamžiku přidělení uživatelského jména.

1. Centrální autorizační server a přidělení "Hesla ČVUT"

Osobní záznam a "Heslo ČVUT" je vytvářeno uživatelům na centrálním autorizačním serveru automaticky na základě údajů v databázi uživatelů. Jeho přidělení je podmínkou pro přístup k některým dalším službám (v současné době se toto týká služeb: "Komponenta Studium", "Věda a Výzkum", přesměrování cílové adresy elektronické pošty, změna Hesla ČVUT, inicializace uživatelského hesla na Novell serveru FELIS, poštovní služba IMAP). Heslo ČVUT je každý povinen až na odůvodněné výjimky převzít osobně. U studentů se toto děje na studijním oddělení, u zaměstnanců, doktorandů a externích spolupracovníků prostřednictvím pověřené osoby příslušného pracoviště (obvykle administrátor pracoviště). Nastavení Hesla ČVUT má právo provést administrátor sítě FEL a v rámci jednotlivých pracovišť administrátor pracoviště. Nastavení hesla studentům provádí služba v počítačových studovnách v Dejvicích.

IV. Uživatelsky orientované služby provozované nebo zprostředkované SVTI FEL

1. Finanční informační systém FIS - finance a učetnictví fakulty

Služba je provozována VIC ČVUT. SVTI zprostředkovává nástroje pro přístup ke službě. O přístupu a přístupových právech uživatelů sítě FEL ČVUT rozhoduje tajemník fakulty.

2. Personalistika a mzdy

viz IV.1

3. Komponenta studium - výuková činnost fakulty

Služba je provozována VIC ČVUT.

3.1. Definice rolí

Podle funkčního zařazení na fakultě jsou uživatelům přiděleny některé z těchto rolí: student, učitel, referent katedry, rozvrhář katedry, uživatel údajů o studentech, uživatel údajů o ped. výkonech, rozvrhář fakulty, správce stud. plánů, správce započitatelných činností, referent SO, referent doktorandského studia, školitel, správce aplikace a správce databáze.

3.2. Zařazení do rolí
Studenti:
automaticky vytvořený přístup a přidělení práv role "student"
Zaměstnanci:
nutno požádat na příslušném formuláři VIC ČVUT.
Doktorandi:
automatický přístup a přidělení práv rolí "doktorand". O roli "učitel" nutno požádat na příslušném formuláři VIC ČVUT
Externí spolupracovníci a zaměstnanci v jiném pracovním zařazení:
Přístup do komponenty a přidělení uživatelských rolí, odpovídajících pracovní funkci v rámci katedry (pracoviště) se provádí na základě písemného návrhu vedoucího katedry (pracoviště). Návrh na přidělení uživatelských rolí odpovídajících vyšší pracovní funkci podává proděkan pro pedagogiku. Návrh je předáván v papírové podobě. Příslušný formulář je k dispozici na VIC ČVUT.

4. Komponenta věda, výzkum a vnější styky

Služba je provozována VIC ČVUT.

4.1. Definice rolí
Databázové role:
Databázové role definují přístupová práva k tabulkám databáze a přístupová práva k položkám menu, tedy k formulářům. V současnosti jsou v komponentě použity role VVADMIN, VVEDITOR, VVUSER, VVDEFLT:
  • VVADMIN - role správce komponenty, nejvyšší práva
  • VVEDITOR - správce vybraných číselníků komponenty
  • VVUSER - běžný uživatel s právem prohlížet, vytvářet a opravovat záznamy o (svých) publikacích, akcích apod.
  • VVDEFLT - pasivní uživatel s právem prohlížet vybrané informace; zatím nevyužito.
Referentské role:
Referentské role definují přístupová práva k záznamům resp.položkám těchto záznamů u vybraných tabulek. Přístup k těmto záznamům resp. položkám je navíc řízen jejich stavem. Jsou dvě úrovně referentských rolí: katedrová a fakultní. Na obou úrovních existuje více rolí např. pro publikace, granty apod.
  • na úrovni katedry - smí vytvářet a opravovat záznamy publikací, akcí apod. své katedry
  • na úrovni fakulty - smí opravovat záznamy publikací, akcí,... celé fakulty
4.2. Zařazení do rolí
Zařazení do databázových rolí:
Do databázové role VVUSER je automaticky zařazen každý pracovník fakulty s pracovním zařazením učitel, vědecký pracovník a dále interní doktorandi. Ostatní pracovníci budou zařazeni na základě písemné žádosti vedoucího katedry (provádí SVTI). Zařazení do rolí VVADMIN a VVEDITOR správce komponenty na základě písemné žádosti schválené proděkanem pro vědu a výzkum.
Zařazení do referentských rolí:
Do referentské role na úrovni katedry budou zařazeni uživatelé na žádost vedoucího příslušné katedry (provádí správce komponenty). Zařazení do referentské role na úrovni fakulty podléhá schválení proděkanem pro VV (provádí správce komponenty).

5. Souborově orientovaný informační systém Alfresco

Služba provozována SVTI FEL. O přístupových právech uživatelů a struktuře adresářového informačního stromu rozhoduje tajemník fakulty.

6. Přesměrování elektronické pošty - nastavení cílové adresy elektronické pošty

Služba je provozována SVTI. Přístup ke službě má každý uživatel počítačové sítě FEL.

7. Změna Hesla ČVUT

Služba je provozována VIC ČVUT. Přístup ke službě má každý uživatel počítačové sítě FEL.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek