Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Provozní řád studoven pro práci s notebooky

Tento provozní řád upravuje podmínky využívání studoven ve správě SVTI pro samostatnou práci s notebooky.

 1. Studovny jsou určeny pro studenty, zaměstnance a spolupracovníky FEL a smí být využívány pouze pro plnění studijních a pracovních úkolů.
 2. Studovny jsou přístupné dle rozpisu provozní doby.
 3. Uživatelé studoven jsou povinni respektovat "Pravidla používání sítě ČVUT", která jsou obsahem Příkazu rektora ČVUT č.8/99 a provozní řád studoven.
 4. Uživatelé jsou dále povinni:
  1. používat pouze zařízení, jejichž provedení a stav odpovídají platným bezpečnostním normám a předpisům
  2. dodržovat zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární bezpečnosti
  3. dbát pokynů pracovníků SVTI
  4. zjištěné závady na vybavení studovny neprodleně hlásit pracovníkům SVTI
  5. riziko nebo vznik požáru nebo úrazu okamžitě hlásit pracovníkům SVTI nebo na vrátnici fakulty
  6. zachovávat klid a čistotu, nerušit ostatní uživatele studovny
 5. Uživatelům je zakázáno:
  1. zdržovat se ve studovnách mimo jejich provozní dobu
  2. provádět jakékoliv zásahy do instalovaného technického vybavení studovny
  3. připojovat k napájecím nebo datovým rozvodům studovny zařízení, které neodpovídá bodu 4a) nebo nesouvisí s určením studoven dle bodu 1. tohoto provozního řádu
  4. vstupovat ve znečištěné obuvi, ve studovnách jíst, pít a kouřit
 6. Fakulta neodpovídá za věci odložené ve studovně a za škody způsobené uživatelům na jejich zařízení, zapříčiněné technickým stavem zařízení nebo jeho chybným připojením.
 7. Dodržování provozního řádu:
  1. uživatel nese plnou odpovědnost za technickou způsobilost, stav a provozní dopady připojovaného zařízení
  2. v případě porušení provozního řádu může pracovník SVTI zakázat uživateli přístup do studovny až na dobu dvou týdnů, o důvodech tohoto zákazu bude vedoucí SVTI informovat proděkana pro studijní záležitosti
 8. Výjimky z tohoto provozního řádu jsou možné jedině na základě písemného vyjádření děkana fakulty nebo proděkana pro pedagogické záležitosti.

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 25. 2. 2008 a může být doplňován dodatky, které budou spolu s provozním řádem zveřejňovány v prostorách studovny a na www stránkách FEL.

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
děkan

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek