Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Provozní řád počítačových studoven

Provozní řád upravuje podmínky využívání počítačových studoven s volným přístupem spravovaných Střediskem výpočetní techniky a informatiky FEL (č. 404).

 1. Studovny jsou určeny pro studenty FEL a smí být využívány pouze pro plnění studijních a pracovních úkolů.
 2. Studenti se při příchodu do studoven prokazují platným průkazem studenta ČVUT v Praze.
 3. Studovny jsou přístupné dle rozpisu provozní doby vyvěšeného u vchodu.
 4. Uživatelé studoven jsou povinni respektovat "Pravidla používání sítě ČVUT", která jsou obsahem Příkazu rektora ČVUT č.8/99
 5. Uživatelé jsou dále povinni:
  1. přicházet do studoven v čisté obuvi nebo po přezutí, svrchní oděv a objemné předměty odkládat mimo prostor studovny
  2. před zahájením práce zkontrolovat úplnost sestavy pracoviště a zjištěné závady technického a programového vybavení hlásit dozoru studovny
  3. dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární bezpečnosti
  4. dbát pokynů dozoru studovny a pracovníků SVTI
  5. zachovávat klid a nerušit ostatní uživatele studovny
 6. Uživatelům je zakázáno:
  1. zdržovat se ve studovnách mimo jejich provozní dobu
  2. provádět jakékoliv zásahy do instalovaného technického a programového vybavení a připojovat k napájecím nebo datovým rozvodům studovny jakákoliv zařízení
  3. používat zařízení studoven k účelům, které nesouvisí s předmětem studia nebo s pracovní náplní
  4. ve studovnách jíst, pít a kouřit
 7. Případy porušení provozního řádu:
  1. Dodržování provozního řádu kontroluje dozor studoven. Pokud porušení provozního řádu zjistí uživatel, je povinen tuto skutečnost dozoru oznámit.
  2. V případě drobných přestupků (nedodržení bodu 5) může student po jejich odstranění pokračovat v práci ve studovně.
  3. Při porušení provozního řádu v bodě 6 bude uživatel ze studovny vykázán a po dobu 24 hodin mu do studoven nebude umožněn přístup.

  Pokud uživatel opakovaně porušuje provozní řád nebo pokud odmítne respektovat pokyny dozoru, oznámí dozor tuto skutečnost pracovníkům odd. výpočetní techniky nebo vedoucímu SVTI. Dotyčnému uživateli bude na dobu dvou týdnů zakázán přístup do studoven. Vedoucí SVTI bude o důvodech zákazu informovat proděkana pro  pedagogické záležitosti.

  (pozn.: Dle Výpůjčního řádu Ústřední knihovny ČVUT-FEL, odst. 2, bude uživateli zakázán přístup do počítačových studoven též za nevrácení knihovních výpůjček po termínu 3. upomínky, až do doby, kdy uživatel upomínané publikace vrátí.)

 8. Výjimky z tohoto provozního řádu jsou možné jedině na základě písemného vyjádření děkana fakulty nebo proděkana pro pedagogické záležitosti.

Tento provozní řád vstupuje v platnost dne 29. 11. 2004 a může být doplňován dodatky, které budou spolu s provozním řádem zveřejňovány v prostorách studovny a na www stránkách FEL.

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc.
děkan ČVUT FEL


Provozní řád studoven pro práci s notebooky

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek